top of page
gradient3-01.png
LogoNew-04.png

SV Ett initiativ för experimentell formgivning och kreativa samarbeten /

EN An initiative for experimental design and creative collaborations

2
6
7
KollektivKomposition_WORKSHOP_INVITE-05.png

SV  Formgivningslaboratoriet är ett initiativ för experimentell formgivning och kreativa samarbeten. Med en lekfull designprocess och en inkluderande inställning vill Formgivningslaboratoriet utmana etablerade ramar och förväntade resultat. Genom kreativa experiment utmanar vi både oss själva och andra—när vi låter kollektiv kreativitet bli en del av designprocessen. Vi använder oss ofta av deltagarbaserade metoder i form av workshops där allmänheten bjuds in att medverka. Materialet som tas fram blir delar av en ny helhet–när Formgivningslaboratoriet sammanställer dem till sin slutgiltiga form. Metoden främjar både utveckling och otippade resultat. Vi erbjuder även företag workshops och sessioner av kreativ utforskning för att ta fram visuell form och dess applicering—anpassat till deras identitet och budskap. Formgivningslaboratoriets grundare och kreatörer är Elin Svensson Arwenhed och Malin Odenhammar—som delar en passion för problemlösning, lekfull form och kreativa samarbeten—båda med en lång erfarenhet av att jobba med grafisk design, illustration och creative direction. Vill du skapa tillsammans med Formgivningslaboratoriet eller samarbeta på något annat sätt—hör av dig!

/

EN Formgivningslaboratoriet is an initiative for experimental design and creative collaborations. With a playful design process and an inclusive approach, Formgivningslaboratoriet wants to challenge established frameworks and expected results. Through creative experiments, we challenge both ourselves and others—when we allow collective creativity to become part of our design process. We often use participant-based methods in the form of workshops where the public is invited to contribute. The material produced becomes part of a new entity—when it is composed by Formgivningslaboratoriet and receives its final form. The method promotes both development and unforeseeable results. We also offer companies workshops and sessions of creative exploration to develop visual form and its application—adapted to their identity and message.The founders and creatives of Formgivningslaboratoriet are Elin Svensson Arwenhed and Malin Odenhammar—who share a passion for problem solving, playful form and creative collaborations—both with a long experience of working with graphic design, illustration and creative direction. Do you want to create together with Formgivningslaboratoriet or collaborate in another way—get in touch!

formgivningslaboratoriet@gmail.com   /   ELIN +46 (0) 769 021 500   /   MALIN +46 (0) 761 662 546

Följ oss / Follow us on: Instagram & Facebook

bottom of page